Thời Khóa Biểu

Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Tư
28/09/2022
Sáng Lịch làm việc của BGH nhà trường Tuần 4 năm học 2022-2023
Tải xuống